Kreatívne Centrum

Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Program financovania: ERDF (2014-2020) – IROP-PO3-SC31-2019-49 – Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)
Predkladateľ: TnUAD
Projektový manažér: Tomáš Hanulík
Projektový tím: Silvia Klobučníková, Martina Meravá, Michaela Velentain, Katarína Zeleníková, Marcela Galbová
Partneri projektu: N/A
Podané: 12/2019
Status: V realizácii
Dĺžka projektu: 32 mesiacov (05/2021 – 12/2023)
Rozpočet: 4,28M EUR

Cieľom projektu je vytvoriť univerzitné kreatívne centrum FabLab zamerané na podporu kreatívnej tvorby v odvetví Kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Konkrétne ide o vznik kreatívnych dielní v koncepte otvoreného FabLab-u pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov, remeselníkov z oblasti KKP a študentov univerzity.

Viac informácií o projekte

Revitalizácia

Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Program financovania: ERDF (2014-2020) – IROP-PO4-SC431-2021-65 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Predkladateľ: TnUAD
Projektový manažér: Tomáš Hanulík

Projektový tím: Katarína Zeleníková, Marcela Galbová

Partneri projektu: N/A

Podané: 06/2021

Status: V realizácii

Dĺžka projektu: 6 mesiacov (01/2023 – 07/2023)

Rozpočet: 491.104 EUR

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín prostredníctvom 3 hlavných aktivít: opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí; obstaranie mestských prvkov a zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Revitalizovaný areál univerzity bude slúžiť študentom, pracovníkom Trenčianskej univerzity, návštevníkom Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity, klientov z neďalekého zariadenia sociálnych služieb pre seniorov Seniorville a taktiež všetkým obyvateľom mestských častí Záblatie a Zlatovce v Trenčíne, ako aj návštevníkom mesta.

eMobilita

Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite

Program financovania: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Dotácia na rozvoj – Koncept Zelenej univerzity

Predkladateľ: TnUAD
Projektový manažér: Tomáš Hanulík

Partneri projektu: N/A

Podané: 08/2021

Status: zrealizovaný

Dĺžka projektu: 12 mesiacov (12/2021-12/2022)

Rozpočet: 266.010 EUR

Detail projektu

NewCLIMAT

Nový kreatívny život odpadových – recyklovateľných materiálov

Program financovania: Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 – Cooperating for a greener central Europe
Predkladateľ: FabLab – Kreatívne centrum
Projektový manažér: Marcela Galbová
Projektoví tím: Tomáš Hanulík, Katarína Štefkovičová
Partneri projektu: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SK), Fondazione Giacomo Brodolini, BClever (IT), BSC – Poslovno podporni center Kranj (SI), Enter Koprivnica, Sekunde (HR), West Pannon (HU), Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej (PL), Make more (CZ)
Podané: 05/2023
Status: V hodnotiacom procese
Dĺžka projektu: 30 mesiacov
Rozpočet: 2,1M EUR

Cieľom projektu je podpora udržateľnosti a zelených technológií v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Princípy obehového hospodárstva sa dajú uplatniť aj v kreatívnej tvorbe využívaním recyklovaných materiálov ako kov, sklo, textil a plasty. Je to výzva z hľadiska technológie a spracovania materiálov, ktoré sa nemusia správať „technologicky predvídateľne“. Na druhej strane umožňujú znížiť výrobné náklady a tým zlepšiť konkurencieschopnosť podnikateľov v kreatívnom priemysle.

V projektovom konzorciu sa chceme zamerať na nastolenie princípov obehového hospodárstva a využívania recyklovaných materiálov v kreatívnej práci.

Jazykové vzdelávanie

Podpora integračných služieb a jazykové vzdelávanie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

Program financovania: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Dotácia na rozvoj – Podpora integračných služieb pre zahraničných výskumníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov vysokých škôl
Predkladateľ: FabLab – Kreatívne centrum
Projektový manažér: Tomáš Hanulík
Projektoví tím: Michaela Valentain, Katarína Zeleníková
Partneri projektu: N/A
Podané: 05/2023
Status: V hodnotiacom procese
Dĺžka projektu: 20 mesiacov
Rozpočet: 242.064 EUR

Cieľom projektu je dosiahnuť vyššiu mieru inklúzie zahraničných študentov a vedecko-výskumných pracovníkov a harmonizáciu interkultúrnych vzťahov SK a zahraničných pracovníkov a študentov v univerzitnom prostredí TnUAD. Cieľom je taktiež vytvoriť prostredie, kde by sa tolerovali jednotlivé odlišnosti a podporila sa tímová, kreatívna, pracovná a vzdelávacia interkultúrna spolupráca a kooperácia.

DIGCCS

Digitalizácia ako výzva na rozvoj kľúčových kompetencií a zručností vysokoškolských pedagógov vedúca k posilneniu podnikateľského potenciálu študentov

Program financovania: Erasmus+, KA220-HED – Kooperačné partnerstvá v sektore vysokoškolského vzdelávania
Predkladateľ: FSEV
Zapojené súčasti: FabLab (Tomáš Hanulík, Marcela Galbová)
Partneri projektu: Politechnika Czestochovska (PL), Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava (CZ)
Podané: 03/2023
Status: V hodnotiacom procese
Dĺžka projektu: 30 mesiacov
Rozpočet: 400.000 EUR

Cieľmi projektu sú:

  • rozvoj digitálnych kompetencií edukátorov a využitie digitálnych materiálov pre naštartovanie a rozvoj podnikateľského potenciálu študentov pomocou simulácie podnikateľských činností so zreteľom na zelené témy a využitím Best Practices,
  • akcelerácia zakladania podnikov a skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania na partnerských univerzitách v medzinárodnom kontexte.

NCLoM

Nový kreatívny život materiálov

Program financovania: CREA – CROSS-2022-INNOVLAB – Innovation Lab
Predkladateľ: FabLab – Kreatívne centrum
Projektový manažér: Marcela Galbová
Projektoví tím: Tomáš Hanulík, Katarína Štefkovičová
Partneri projektu: RTVS (SK), Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico (IT), Pro Progressione (HU), Sekunde Digital (HR), Make more (CZ)
Podané: 09/2022
Status: Neschválený
Dĺžka projektu: 24 mesiacov
Rozpočet: 818.646 EUR

Cieľom projektu je medzisektorová spolupráca Kreatívneho a umeleckého sektora s Audiovizuálnym sektorom s dôrazom na využitie recyklovaných a odpadových materiálov v kreatívnej umeleckej tvorbe s následnou tvorbou osvedčených postupov a metodík spracovania a inovatívnou kombináciou takýchto materiálov do finálneho dizajnu produktov na úrovni prototypov.

Proces tvorby bude zdokumentovaný prostredníctvom vytvoreného video obsahu transformovaného do digitálnych vzdelávacích materiálov, ktoré budú vytvorené v rámci projektu. Následne budú online distribuované komunite umelcov, kreatívcov, zúčastnenej verejnosti a subjektom z kreatívneho priemyslu. Vhodnosť zvoleného rozsahu, obsahu a formátu videoedukačných a motivačných materiálov bude overená prostredníctvom inovatívnych nástrojov analýzy dát. Výsledky analýzy sa použijú na optimalizáciu vytvorených digitálnych vzdelávacích materiálov tak, aby bola zabezpečená ich najlepšia zrozumiteľnosť a dostupnosť pre spomínanú komunitu.