Biodiverzita

Program financovania: INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita
Predkladateľ: Kreatívne centrum Fab Lab TnUAD

Zapojené súčasti: FabLab TnUNI
Tomáš Hanulík, Marcela Galbová, Martina Meravá, Igor Horňák, Barbora Čakovská (SPU Nitra)

Partneri projektu: Kreativní dílna ROBOTA Fakulty multimediálnych komunikácii Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně , spolok LÍSKA , Zaži Trenčín OZ

Podané: 01/2024
Status: V hodnotení
Dĺžka projektu: 24 mesiacov
Rozpočet: 506 tis. Eur

Cezhraničná spolupráca v kreatívnom prístupe k podpore biodiverzity

V rámci výzvy Interreg SK CZ na tému Biodiverzita sme ako vedúci partner a žiadateľ spracovali projektový zámer na cezhraničný projekt s partnermi:

Kreativní dílna ROBOTA Fakulty multimediálnych komunikácii Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, https://robota.utb.cz/

spolok LÍSKA , združuje nositele environmentálneho vzdelávania a výchovy a osvety ekologické výchovy (, ekoporadny na území Zlínského a Jihomoravského kraje). https://www.liska-evvo.cz/

Zaži Trenčín OZ – v lesoparku Brezina v Trenčíne prevádzkujú street workout park, lesnú učebňu a aktivity park

V projekte ide o prepojenie kreatívneho sektora so sektorom environmentálnych a zážitkových organizácií s cieľom navrhnúť, protypovo vyrobiť v našom FabLabe a umiestniť na vybraných miestach inovatívne prvky zelenej infraštruktúry na podporu lokálnej biodiverzity.

Následne realizovať osvetové aktivity so zapojením vyrobených prvkov pre podporu biodiverzity prevažne v mestských urbanizovaných častiach. V rámci sieťovania by mala vzniknúť zelená kreatívna koalícia združujúca zástupcov kreatívneho sektora a environmentálnych a zážitkových organizácií.

Celkový rozpočet projektu je 509 tis. Eur. Vyhodnotenie projektového zámeru a rozhodnutie o financovaní v rámci grantového programu Interreg SK/CZ by malo byť do 10/2024.

InnTrans2sustain

Program financovania: Plán obnovy a odolnosti – 09I02-03-V01 – Transformačné a inovačné konzorciá
Predkladateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zapojené súčasti: FabLab TnUNI, FŠT, FPT
Tomáš Hanulík, Marcela Galbová, Martina Meravá,
Maroš Eckert (FŠT), Katarína Móricová (FPT)

Partneri projektu: WU, CPU, NPPC, NFC, ILE, IPGB, ZZ, EXG, PNR, SNG, PU

Podané: 10/2023
Status: V hodnotení
Dĺžka projektu: 30 mesiacov
Rozpočet: 1,05M EUR

InnTrans2sustain – Posilnenie inovatívnych riešení pre agropotravinársky priemysel – TRANSFORMÁCIA K UDRŽATEĽNOSTI

Projekt spracovaný v konzorciu pod vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Wageningen University v Holandsku v rámci projektovej výzvy „TIK“ (Transformačné a inovačné konzorciá). Aktuálne čakáme na vyhodnocovanie a financovanie.

Kreatívne centrum FabLab pôsobí v 2 projektových pracovných balíkoch

  • Cirkulárna bioekonómia – 3D tlač z bio plastov, navrhovanie a prototypovanie vybavenia pre poľnohospodárstvo, fyzikálne a chemické testovanie produktov z bio plastov pre poľnohospodárstvo
  • Technológie do bioekonomiky – dizajn, návrh, a výroba (prototypovanie) škálovateľných malých aquponických systémov pre lokálnu eko produkciu rastlín a rýb v jednom ekosystéme. Testovanie produkcie potravín v aquponických systémoch v reálnych podmienkach v organizáciách školstva, sociálnych zariadení a lokálnych komunít.

Partneri: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (žiadateľ), Wageningen University, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra, Kreatívne Centrum FabLab Trenčianskej Univerzity A.D. v Trenčíne, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Národné lesnícke centrum, Ústav krajinnej ekológie SAV, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Zdroje Zeme, a. s., EXATA GROUP, a. s., PANARA s. r. o., SANAGRO a. s., PROUNION, a. s. – Člen Bioeconomy cluster management company

NewCLIMAT

Nový kreatívny život odpadových – recyklovateľných materiálov

Program financovania: Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 – Cooperating for a greener central Europe
Predkladateľ: FabLab – Kreatívne centrum
Projektový manažér: Marcela Galbová
Projektoví tím: Tomáš Hanulík, Katarína Štefkovičová
Partneri projektu: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SK), Fondazione Giacomo Brodolini, BClever (IT), BSC – Poslovno podporni center Kranj (SI), Enter Koprivnica, Sekunde (HR), West Pannon (HU), Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej (PL), Make more (CZ)
Podané: 05/2023
Status: V hodnotiacom procese
Dĺžka projektu: 30 mesiacov
Rozpočet: 2,1M EUR

Cieľom projektu je podpora udržateľnosti a zelených technológií v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Princípy obehového hospodárstva sa dajú uplatniť aj v kreatívnej tvorbe využívaním recyklovaných materiálov ako kov, sklo, textil a plasty. Je to výzva z hľadiska technológie a spracovania materiálov, ktoré sa nemusia správať „technologicky predvídateľne“. Na druhej strane umožňujú znížiť výrobné náklady a tým zlepšiť konkurencieschopnosť podnikateľov v kreatívnom priemysle.

V projektovom konzorciu sa chceme zamerať na nastolenie princípov obehového hospodárstva a využívania recyklovaných materiálov v kreatívnej práci.

Kreatívne Centrum

Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Program financovania: ERDF (2014-2020) – IROP-PO3-SC31-2019-49 – Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)
Predkladateľ: TnUAD
Projektový manažér: Tomáš Hanulík
Projektový tím: Marcela Galbová, Silvia Klobučníková, Martina Meravá, Michaela Velentain, Katarína Zeleníková

Partneri projektu: N/A
Status: V realizácii
Dĺžka projektu: 32 mesiacov (05/2021 – 12/2023)
Rozpočet: 4,28M EUR

Cieľom projektu je vytvoriť univerzitné kreatívne centrum FabLab zamerané na podporu kreatívnej tvorby v odvetví Kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Konkrétne ide o vznik kreatívnych dielní v koncepte otvoreného FabLab-u pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov, remeselníkov z oblasti KKP a študentov univerzity.

Viac informácií o projekte

Jazykové vzdelávanie

Podpora integračných služieb a jazykové vzdelávanie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

Program financovania: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Dotácia na rozvoj – Podpora integračných služieb pre zahraničných výskumníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov vysokých škôl
Predkladateľ: FabLab – Kreatívne centrum
Projektový manažér: Tomáš Hanulík
Projektoví tím: Michaela Valentain, Katarína Zeleníková
Partneri projektu: N/A

Status: V realizácii
Dĺžka projektu: 20 mesiacov (začiatok 10/2023)
Rozpočet: 242.064 EUR

Cieľom projektu je dosiahnuť vyššiu mieru inklúzie zahraničných študentov a vedecko-výskumných pracovníkov a harmonizáciu interkultúrnych vzťahov SK a zahraničných pracovníkov a študentov v univerzitnom prostredí TnUAD. Cieľom je taktiež vytvoriť prostredie, kde by sa tolerovali jednotlivé odlišnosti a podporila sa tímová, kreatívna, pracovná a vzdelávacia interkultúrna spolupráca a kooperácia.

Revitalizácia

Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Program financovania: ERDF (2014-2020) – IROP-PO4-SC431-2021-65 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Predkladateľ: TnUAD
Projektový manažér: Tomáš Hanulík

Projektový tím: Marcela Galbová, Katarína Zeleníková

Partneri projektu: N/A

Status: Ukončené

Dĺžka projektu: 10 mesiacov (01/2023 – 10/2023)

Rozpočet: 491.104 EUR

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín prostredníctvom 3 hlavných aktivít: opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí; obstaranie mestských prvkov a zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Revitalizovaný areál univerzity slúži študentom, pracovníkom Trenčianskej univerzity, návštevníkom Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity, klientov z neďalekého zariadenia sociálnych služieb pre seniorov Seniorville a taktiež všetkým obyvateľom mestských častí Záblatie a Zlatovce v Trenčíne, ako aj návštevníkom mesta.

Slávnostné otvorenie areálu bolo 13.10.2023.
Video z otvorenia nájdete na našich sociálnych sieťach.

Prevádzkový poriadok a fotogalériu najdete TU.

eMobilita

Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite

Program financovania: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Dotácia na rozvoj – Koncept Zelenej univerzity

Predkladateľ: TnUAD
Projektový manažér: Tomáš Hanulík

Partneri projektu: N/A

Status: Ukončené

Dĺžka projektu: 12 mesiacov (12/2021-12/2022)

Rozpočet: 266.010 EUR

Detail projektu

DIGCCS

Digitalizácia ako výzva na rozvoj kľúčových kompetencií a zručností vysokoškolských pedagógov vedúca k posilneniu podnikateľského potenciálu študentov

Program financovania: Erasmus+, KA220-HED – Kooperačné partnerstvá v sektore vysokoškolského vzdelávania
Predkladateľ: FSEV
Zapojené súčasti: FabLab (Tomáš Hanulík, Marcela Galbová)
Partneri projektu: Politechnika Czestochovska (PL), Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava (CZ)
Podané: 03/2023
Status: Neschválený
Dĺžka projektu: 30 mesiacov
Rozpočet: 400.000 EUR

Cieľmi projektu sú:

  • rozvoj digitálnych kompetencií edukátorov a využitie digitálnych materiálov pre naštartovanie a rozvoj podnikateľského potenciálu študentov pomocou simulácie podnikateľských činností so zreteľom na zelené témy a využitím Best Practices,
  • akcelerácia zakladania podnikov a skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania na partnerských univerzitách v medzinárodnom kontexte.

NCLoM

Nový kreatívny život materiálov

Program financovania: CREA – CROSS-2022-INNOVLAB – Innovation Lab
Predkladateľ: FabLab – Kreatívne centrum
Projektový manažér: Marcela Galbová
Projektoví tím: Tomáš Hanulík, Katarína Štefkovičová
Partneri projektu: RTVS (SK), Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico (IT), Pro Progressione (HU), Sekunde Digital (HR), Make more (CZ)
Podané: 09/2022
Status: Neschválený
Dĺžka projektu: 24 mesiacov
Rozpočet: 818.646 EUR

Cieľom projektu je medzisektorová spolupráca Kreatívneho a umeleckého sektora s Audiovizuálnym sektorom s dôrazom na využitie recyklovaných a odpadových materiálov v kreatívnej umeleckej tvorbe s následnou tvorbou osvedčených postupov a metodík spracovania a inovatívnou kombináciou takýchto materiálov do finálneho dizajnu produktov na úrovni prototypov.

Proces tvorby bude zdokumentovaný prostredníctvom vytvoreného video obsahu transformovaného do digitálnych vzdelávacích materiálov, ktoré budú vytvorené v rámci projektu. Následne budú online distribuované komunite umelcov, kreatívcov, zúčastnenej verejnosti a subjektom z kreatívneho priemyslu. Vhodnosť zvoleného rozsahu, obsahu a formátu videoedukačných a motivačných materiálov bude overená prostredníctvom inovatívnych nástrojov analýzy dát. Výsledky analýzy sa použijú na optimalizáciu vytvorených digitálnych vzdelávacích materiálov tak, aby bola zabezpečená ich najlepšia zrozumiteľnosť a dostupnosť pre spomínanú komunitu.