Zelený FabLab

Naše Kreatívne centrum FabLab malo už pri svojom vzniku vo svojej DNA zakomponované zelené princípy kreatívneho fungovania. Vzniklo revitalizáciou nevyužitých priestorov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v univerzitnom areáli v Záblatí. I názov ulice, kde FabLab sídli – Ku kyselke – má v sebe zakomponovaný zelený charakter.

Pri budovaní bola kľúčová revitalizácia starších priestorov a nie výstavba nového areálu. Revitalizácia bola v podobe opätovného oživenia samostatného areálu s novým účelom využitia pre zdieľané remeselné dielne typu FabLab, ktorých zameranie je komplementárne k ostatným častiam univerzity a je jedinečné.

Pri revitalizácií vonkajších priestorov sme odstránili staré environmentálne záťaže. V novo vybudovanom exteriéri budú umiestnené herné prvky pre šport, relax a kreatívnu tvorbu. Územie sa rekultivovalo výsadbou novej zelene a vybudoval sa systém zadržiavania vody zo striech v krajine. Pri plánovaní technologického vybavenia FabLab sa dbalo na energetickú efektívnosť a technológie. Tie pokrývajú celé portfólio kreatívnej tvorby vrátane zelených technológií.

Pre zlepšenie dostupnosti a prepojenosti univerzitných budov a zlepšenie mobility študentov, zamestnancov a členov FabLab v rámci mesta Trenčín prevádzkujeme zdieľaný systém elektrickej mobility. Ten je primárne napájaný zo solárnej energie.

Zelené princípy a prvky udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky chceme uplatňovať aj pri prevádzke FabLab a činnostiach na podporu kreatívneho potenciálu v Trenčianskom regióne. Tvorba bude okrem iných zameraná na opätovné využitie recyklovaných materiálov pri kreatívnej tvorbe. Pozornosť bude venovaná aj prototypovaniu smart green technológií.

Naša cesta je kreatívna a zelená. Kráčajte po nej s nami.