Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) ako žiadateľ o poskytnutie NFP úspešne prešla schvaľovacím procesom v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49. Vďaka finančnej podpore z európskej únie konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja, začala realizovať projekt s názvom „Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle“ (KC TnUAD). Primárnym cieľom KC TnUAD je podpora umeleckého a kreatívneho talentu smerom k jeho komercializácii a vzniku nových pracovných miest.

Realizácia projektu pozostáva z nasledovných hlavných aktivít:

A – Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, ktorá sa realizuje prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:

Hlavná aktivita projektu 1. Budovanie kreatívneho centra TnUAD

Aktivita zahŕňa vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry KC (rekonštrukcia a modernizácia budovy pre potreby zriadenia KC a obstaranie technológie pre činnosť KC), t.j. investícií do fyzickej infraštruktúry KC.

Konkrétne v rámci tejto aktivity prebehne rekonštrukcia budovy KC TnUAD adresa Pri parku 627/52, 911 06 Trenčín a zároveň sa KC TnUAD technicky vybaví.

Aktivita prebieha v období 10/2019 až 12/2022

Hlavná aktivita projektu 2. Poskytovanie špecifických služieb TnUAD

Aktivita zahŕňa realizáciu jednotlivých služieb (v rámci programov podpory KKP), sú poskytované kreatívnym centrom.

2.1. Otvorené pracovné dielne

2.2 Inkubátor

2.2 Akcelerátor

2.2. Prenájom priestorov

2.2. Prenájom technológií

2.3. Služby podpory predaja produktov KKP v KC

2.4. Informovanie o možnostiach zapojenia do existujúcich sietí

Aktivita prebieha v období 08/2021 až 12/2023

  1. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), a to prostredníctvom nasledovnej hlavnej aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu 3. Emerging talents KC TnUAD

Aktivita je zameraná na zviditeľnenie produktov a služieb KKP prostredníctvom rôznych druhov propagačných aktivít nekomerčného charakteru, zvyšovanie povedomia o KKP (konferencie, workshopy, kampane, prehliadky a pod.).

Výsledky, merateľné ukazovatele, ktoré sa realizáciou projektu naplnia na nasledovné hodnoty:

P0374 Počet renovovaných verejných budov – 1

P0482 Počet vybudovaných kreatívnych centier – 1

P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 848,6 m2

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja – 848,6 m2

P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (FTE) – 5

P0133 Počet aktivít na podporu dopytu – 4

P0439 Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy -25

P0915 Počet podporených nových podnikov – 2

P0916 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu – 5

P0917 Počet služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov – 7

P0918 Počet účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra – 130

Rozpočet projektu:

Celková výška oprávnených výdavkov: 4 280 419,73 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,00%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 4 066 398,74 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 214 020,99 €