1. Osobné údaje

  1. Firemné údaje

3. Zamestnanecké postavenie

4. Najvyššie dosiahnuté (ukončené) vzdelanie

5. Znevýhodnenie

6. Motivácia pre účasť v programe

7. Spôsob využitia výsledkov

(napr. znalosti, zručnosti, podnikateľský plán, prototypy, nové kontakty) následne v praxi:

8. Vyhlásienia

Pre prípad akceptácie tejto prihlášky kreatívnym centrom súhlasím so všetkými podmienkami a postupmi týkajúcimi sa poskytovania služieb Kreatívnym centrom podľa výzvy a som pripravený ich splniť. Zároveň sa sa zaväzujem, že budem dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre mňa ako užívateľa z Všeobecných podmienok pre realizáciu programov a poskytovanie služieb Kreatívnym centrom

Súčasne vyhlasujem, že som sa s obsahom Všeobecných podmienok dôsledne oboznámil pred podaním tejto prihlášky tak, ako boli zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra www.kreativnecentrum.eu,  súhlasím s ich obsahom a budem sa nimi riadiť pri účasti v programe a pri prijímaní služieb Kreatívneho centra.

Pred podaním prihlášky som sa oboznámil s obsahom výzvy, vrátane postupov týkajúcich sa výberu uchádzača zahŕňajúcich aj možnosť uplatnenia revíznych postupov. Túto prihlášku podávam s tým, že s týmito postupmi súhlasím

Súhlasím, že k doručeniu oznámenia o akceptácii tejto prihlášky môže dôjsť aj e-mailom na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto prihlášky alebo iným vhodným spôsobom s využitím kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto prihlášky alebo osobným prevzatím alebo zverejnením úspešných uchádzačov na web stránke Kreatívneho centra www.kreativnecentrum.eu

Odoslaním prihlášky udeľujem súhlas s vyhotovením a zverejnením audiovizuálnych a statických záznamov z podujatí KC na marketingové a propagačné účely Kreatívneho centra v elektronických a tlačených materiáloch

V zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, túto prihlášku podávam s tým, že udeľujem súhlas so spracovaním a poskytnutím osobných údajov

Odoslaním tejto prihlášky vyhlasujem, že údaje uvedené v prihláške sú úplné, pravdivé a správne