1. Osobné údaje

  1. Firemné údaje

3. Zamestnanecké postavenie

4. Najvyššie dosiahnuté (ukončené) vzdelanie

5. Znevýhodnenie

6. Motivácia pre účasť v programe

7. Spôsob využitia výsledkov

(napr. znalosti, zručnosti, podnikateľský plán, prototypy, nové kontakty) následne v praxi:

8. Vyhlásienia

Pre prípad akceptácie tejto prihlášky Kreatívnym centrom súhlasím so všetkými podmienkami a postupmi týkajúcimi sa poskytovania služieb Kreatívnym centrom podľa výzvy a som pripravený ich splniť. V prípade poškodenia majetku Kreatívneho centra si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na náhradu škody. Zároveň sa zaväzujem, že budem dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre mňa ako užívateľa zo  Všeobecných podmienok pre realizáciu programov a poskytovanie služieb Kreatívnym centrom.

Súčasne vyhlasujem, že som sa s obsahom Všeobecných podmienok dôsledne oboznámil pred podaním tejto prihlášky tak, ako boli zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra www.kreativnecentrum.eu,  súhlasím s ich obsahom a budem sa nimi riadiť pri účasti v programe a pri prijímaní služieb Kreatívneho centra.

Pred podaním prihlášky som sa oboznámil s obsahom výzvy, vrátane postupov týkajúcich sa výberu uchádzača zahŕňajúcich aj možnosť uplatnenia revíznych postupov. Túto prihlášku podávam s tým, že s týmito postupmi súhlasím

Súhlasím, že k doručeniu oznámenia o akceptácii tejto prihlášky môže dôjsť aj e-mailom na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto prihlášky alebo iným vhodným spôsobom s využitím kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto prihlášky alebo osobným prevzatím alebo zverejnením úspešných uchádzačov na web stránke Kreatívneho centra www.kreativnecentrum.eu

Odoslaním prihlášky udeľujem súhlas s vyhotovením a zverejnením audiovizuálnych a statických záznamov z podujatí KC na marketingové a propagačné účely Kreatívneho centra v elektronických a tlačených materiáloch

V zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, túto prihlášku podávam s tým, že udeľujem súhlas so spracovaním a poskytnutím osobných údajov

Odoslaním tejto prihlášky vyhlasujem, že údaje uvedené v prihláške sú úplné, pravdivé a správne