Trenčianska univerzita slávnostne otvorila Kreatívne centrum FabLab, ktoré vzniklo v rámci výzvy Ministerstva kultúry na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch. Konkrétne ide o vznik remeselných dielní pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov, remeselníkov a v neposlednom rade študentov. „Zámerom zriadenia Kreatívneho centra v podmienkach univerzity je násobiť potenciál pre špičkové štúdium, technológie, inovácie a vytvárať prostredie, ktoré motivuje študentov a absolventov k podnikateľským zručnostiam, rozvíja talent a tvorivosť,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Kreatívne centrum sa nachádza v priestoroch Fakulty špeciálnej techniky, ktorá disponuje vhodným priestorovým zázemím, prístrojovou technikou a laboratóriami. V priestoroch s rozlohou cca 850 m² je  vybudovaných päť remeselných dielní, priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň a prednáškové priestory, výstavný priestor a galéria remeselných a umeleckých produktov, tiež oddychová zóna a coworkingové priestory. Projekt počíta aj s využitím potenciálu študijných programov Fakulty priemyselných technológií z oblasti textilnej technológie, dizajnu, návrhárstva a materiálového inžinierstva, ktoré sú priamo napojené na odvetvie kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Navrhovaný program otvorených remeselných dielní umožňuje dostupnosť Kreatívneho centra nielen pre študentov a výskumných pracovníkov univerzity, ale tiež pre širokú skupinu recipientov, akými sú podnikatelia, študenti stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji či jednotlivci. V Centre vzniklo 20 nových pracovných miest a počíta sa s príležitosťami pre 130-tich jednotlivcov, ktorí budú môcť využívať všetky poskytované služby.

Celková výška výdavkov bola naplánovaná na 4,29 mil. EUR, pričom na samotné technológie v remeselných dielňach bola vyčlenená suma 2,92 mil. EUR, na rekonštrukčné a stavebné úpravy 340 tis. EUR.  Spolufinancovanie univerzity tvorilo čiastku 214 tis. EUR.

V Kreatívnom centre je nainštalovaných viac ako 100 zariadení v piatich remeselných dielňach. „Napríklad v zváračskej a zámočníckej dielni je nainštalovaný pieskovací a umývací box na dokonalé čistenie materiálov pred zváraním či povrchovou úpravou, ohýbačka plechu alebo zariadenie na strihanie a tvarovanie plechov,“ ozrejmil rektor Jozef Habánik. V zdieľaných dielňach je dostupné aj technologické vybavenie na meranie tvrdosti materiálov, veľkoformátová tlačiareň, 3D moderné tlačiarne pre kovové, plastové a kompozitné materiály, skener pre priestorové skenovanie, digitálny výškomer, rôzne CNC prístroje, ale aj hrnčiarsky kruh a pec a veľa ďalších.

Premenou prešlo aj celé okolie Kreatívneho centra v rámci projektu Zelená revitalizácia univerzitného areálu, ktorého cieľom bolo zvýšiť kvalitu prostredia. V rámci investície 491 tis. EUR sa realizovali opatrenia pre zníženie hluku a prašnosti, opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody, vysádzali sa stromy a živé zelené ploty.