V rámci výzvy Interreg SK CZ na tému Biodiverzita sme ako vedúci partner a žiadateľ spracovali a podali projektový zámer na cezhraničný projekt s partnermi:

– Kreativní dílna ROBOTA Fakulty multimediálnych komunikácii Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, https://robota.utb.cz/

– spolok LÍSKA , združuje nositele environmentálneho vzdelávania a výchovy a osvety ekologické výchovy (ekoporadny na území Zlínského a Jihomoravského kraje). https://www.liska-evvo.cz/

– Zaži Trenčín OZ – v lesoparku Brezina v Trenčíne prevádzkujú street workout park, lesnú učebňu a aktivity park.

V projekte ide o prepojenie kreatívneho sektora so sektorom environmentálnych a zážitkových organizácií s cieľom navrhnúť, protypovo v našom FabLab vyrobiť a na vybraných miestach umiestniť inovatívne prvky zelenej infraštruktúry na podporu lokálnej biodiverzity.

Následne realizovať osvetové aktivity so zapojením vyrobených prvkov pre podporu biodiverzity prevažne v mestských urbanizovaných častiach. V rámci sieťovania by mala vzniknúť zelená kreatívna koalícia združujúca zástupcov kreatívneho sektora a environmentálnych a zážitkových organizácií.

Celkový rozpočet projektu je 509 tis. Eur. Vyhodnotenie projektového zámeru a rozhodnutie o financovaní v rámci grantového programu Interreg SK/CZ by malo  byť do 10/2024. Dr   žme si palce.