Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne podala v decembri 2019 žiadosť na vybudovanie Kreatívneho centra pre stimuláciu v kultúrnom a kreatívnom priemysle v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR “Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“. Výzva je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 a je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nositeľom projektu je naša fakulta, ktorá patrí podľa portálu Profesia a agentúry Trexima medzi TOP fakulty z pohľadu uplatnenia absolventov na trhu práce a výšky dosahovanej priemernej mzdy.

Podporným cieľom a zámerom zriadenia Kreatívneho centra v podmienkach univerzity je násobiť potenciál pre špičkové štúdium, vedu, technológie, inovácie a vytvárať prostredie, ktoré motivuje študentov a absolventov k podnikateľským zručnostiam, rozvíja talent a tvorivosť.

Kreatívne centrum plánuje členenie na tri funkčné typy:

  • kreatívne výrobné priestory s rozlohou cca 400 m², ktoré budú obsahovať štyri remeselné dielne,
  • priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň, prednáškové priestory či oddychová zóna,
  • coworkingové priestory.

V rámci kreatívnych výrobných priestorov vzniknú nasledovné remeselné dielne:

  • pre obrábanie materiálov s prístrojovým vybavením ako CNC sústruhy a frézovačka s riadiacim systémom Fanuc Manual Guide s využitím virtuálnych simulácií CAD/CAM systémov s prvkami 2D či 3D grafiky,
  • s 3D technológiou, kde budú moderné tlačiarne pre kovové, plastové a kompozitné materiály, skener pre priestorové skenovanie so softvérom pre prehliadanie a postprocesing dát a merací prístroj s optickou a drsnomernou sondou,
  • umeleckého zámočníctva, kde bude možné spájať kovové materiály pomocou zvárania elektrickým oblúkom s elektródou. Pre precízne a kvalitné zvary bude dielňa vybavená prístrojom pre zváranie metódou TIG. Úprava povrchu materiálov, hlavne odstraňovanie starých náterov a iných nečistôt, bude možná v pieskovacom boxe. Na vytváranie umeleckých predmetov bude slúžiť napríklad elektrická ohýbačka rúrok,
  • s technológiou na spracovanie materiálov.

Súčasťou zázemia pre aktivity kreatívcov a ich sieťovanie bude aj udržiavaná zelená plocha so smart prvkami, výstavný priestor a galéria remeselných a umeleckých produktov.

Coworkingová časť poskytne možnosti zdieľať skúsenosti, nápady a talent s cieľom sústrediť sociálny kapitál na jednom mieste, ale aj kreovanie ad hoc virtuálnych tímov a špecifických služieb pre začínajúcich podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle.

Projekt vytvorí priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu a profesionalizáciu zručností študentov, podnikateľov a zamestnancov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ako dodal, navrhovaný program otvorených remeselných dielní umožňuje dostupnosť Kreatívneho centra nielen pre študentov a výskumných pracovníkov univerzity, ale tiež pre širokú skupinu recipientov, akými sú podnikatelia, študenti stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji, či jednotlivci so záujmom o aktivity univerzitného Kreatívneho centra.

Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity bude situované v našom areáli s rozlohou takmer 850 m² plochy, počíta s vytvorením 20-tich nových pracovných miest, príležitostí pre 130-tich jednotlivcov, ktorí budú môcť využívať všetky poskytované služby a podporou pre 25-tich podnikateľov vo forme inkubačnej a akceleračnej schémy v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Celková výška oprávnených výdavkov je plánovaná na 4,29 mil. EUR, pričom na samotné technológie v remeselných dielňach je vyčlenená suma 2,92 mil. EUR, na rekonštrukčné a stavebné úpravy 340 tis. EUR. Spolufinancovanie univerzity tvorí čiastku 214 tis. EUR. S budovaním Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity by sa malo začať v do konca roka 2021, a to najskôr rekonštrukciou priestorov pre inštaláciu moderných technológií, priestorov pre office, coworking a zelenej smart oddychovej zóny.