ZAUJÍMAŠ SA O 3D TLAČ A 3D SKENOVANIE? POĎ NA WORKSHOP

Kreatívne centrum FabLab TnUAD (ďalej len „KC“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie prihlášok do programu WORKSHOP – DOTKNI SA 3D TLAČE A SKENOVANIA (ďalej len „výzva“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 3.7.2023

I. OPIS PROGRAMU:

3D TLAČ A 3D SKENOVANIE

Cieľom je stručne predstaviť aktuálne technológie a vlastnoručne si vyskúšať si ich použitie priamo na zariadeniach. Počas workshopu sa uchádzači zoznámia s 3D tlačou a 3D skenovaním a vyskúšajú si naskenovať a vytlačiť vlastný model. Stručný popis obsahu workhopu:

 • Stručný úvod do sveta 3D tlače a 3D skenovania.
 • Dostupné „hobby“ technológie 3D tlače a 3D skenovania.
 • 3D tlač technológiou FFF (Fused Filament Fabrication) a praktické ukážky.
 • 3D tlač technológiou SLA (UV tlač, polymérová živica) a praktické ukážky.
 • Praktické ukážky optického 3D skenovania.
 • Reverzné inžinierstvo – z fyzického objektu digitálny 3D model.
 • Vytlačte si Váš vlastný návrh.

Cieľová skupina: Podujatie je určené pre:

 • Verejnosť – fyzické osoby, nepodnikateľov.

Vstupné predpoklady pre toto podujatie nie sú určené.

Kapacitné obmedzenia: bez obmedzení

Dĺžka trvania, rozsah trvania:

Spôsob realizácie: Program sa bude konať prezenčnou formou v priestoroch KC

Termín realizácie: 6., 7., 8.-7.2023

Miesto realizácie: Kreatívne centrum TnUAD, vysunuté pracovisko, festival Pohoda, 911 06 Trenčín.

Účastnícky poplatok: Účasť na programe je bezplatná.

II. PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME:

Vstupné predpoklady:

Podujatie je určené pre

 • Verejnosť – fyzické osoby, nepodnikateľov.

Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa na vzdelávacom programe zašle elektronicky vyplnenú prihlášku.

Vstupné predpoklady pre tento program nie sú určené.

III. TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY:

Termín predloženia prihlášky: v čase a mieste konania

Spôsob predloženia prihlášky:

Elektronicky — vyplnením prihlášky na webovom sídle KC www.kreativnecentrum.eu, prostredníctvom e-mailu info@kreativnecentrum.eu, telefonicky 032/7400 304

IV. VÝBER ÚČASTNÍKOV:

Postup pri kontrole úplnosti prihlášok:

Po predložení prihlášok KC overí, či sú splnené podmienky definované v II. Podmienky účasti v programe a úplnosť prihlášky. V prípade, že nie je prihláška úplná, do 3 pracovných dní od prijatia prihlášky vyzve KC uchádzača o účasť na programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov preukazujúcich splnenie podmienok, pričom vo výzve na doplnenie presne identifikuje chýbajúce informácie/ doklady a stanoví lehotu na doplnenie. V prípade, že uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie/ doklady nedoplní, KC vyradí prihlášku z procesu posudzovania.

KC posudzuje predložené úplné prihlášky priebežne.

Postup pri výbere účastníkov:

Dátum prihlásenia.

Potvrdenie o účasti:

Nevyžaduje sa.

Revízne postupy:

Neuplatňuje sa

V. Kontakty:

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa môžete na nás obrátiť:

VI. Ostatné:

 • účasť na podujatí je podmienená poskytnutím údajov nevyhnutných pre evidenciu účastníkov projektu a podpísanie súhlasu so spracovaním osobných údajov,
 • zmluvný vzťah medzi účastníkom a KC TnUAD vzniká záväzným prihlásením do programu a akceptáciou elektronickej prihlášky,
 • na účasť na podujatí nie je právny nárok,
 • odoslaním prihlášky účastník súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti na programe/podujatí.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s TnUAD a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle, kód projektu 302031AFF2.